ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

        รงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ ตั้งอยู่บ้านสระยูง หมู่ 11 ตำบลเทพราช  อำเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปีการศึกษา 2533 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เมื่อวันที่   10 มีนาคม 2533 ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาขาที่โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า (โรงเรียนประถมศึกษา)  ใช้โรงอาหารเก่าของโรงเรียนเป็นสถานที่เรียน  16 พฤษภาคม 2533 เปิดโรงเรียนครั้งแรกมีนักเรียน 40 คน  โดยมีนายจรูญ แสนภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ มารักษาการเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก    นายไกรจักร อมรรัตนชาติ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า เป็นที่ปรึกษา นายสมมาศ หนูแก้ว อาจารย์ 1 เป็นผู้ประสานงาน  13 ตุลาคม 2535 นายอำเภอสิชล (นายปกประสิทธิ์ อินทรัตน์) และศึกษาธิการอำเภอ (นายสำพันธ์ นวนปั้น) เป็นประธานประชุมประชาชน เพื่อสร้างโรงเรียนสาขาแห่งใหม่ ณ บ้านสระยูง ตำบลเทพราช  โดยนายปรีชา เกิดสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตำบลเทพราช  เป็นผู้จัดหาสถานที่  และในวันที่  16 พฤษภาคม 2536 ได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านเขยวนเฒ่ามาตั้งที่บ้านสระยูง หมู่ที่ 11 (เดิมหมู่ 8) สร้างอาคารชั่วคราวด้วยงบพัฒนาจังหวัด (งบ ส.ส.) คุณมาโนชญ์ วิชัยกุล  ต่อมาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2537 กระทรวงศึกษาได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนใหม่ ชื่อโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ ปัจจุบัน นายชรินทร์  สมทรง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ลักษณะภูมิประเทศบริเวณโดยรอบโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์โดยทั่วไป เป็นที่ราบเชิงเขา โดยด้านตะวันตกเป็นภูเขา ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำสวนผลไม้ สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน สวนกาแฟ  ทำนา เลี้ยงสัตว์ ไร่ยาสูบ และมีบางส่วนที่มีอาชีพรับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประชากรมีความสัมพันธ์อันดีกับสถานศึกษา ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี

                  โรงเรียนได้จัดการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือจาก 3 ฝ่าย คือด้านผู้บริหาร ยึดหลักบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านครูผู้สอนยึดหลักการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และด้านชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามศักยภาพของท้องถิ่น

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.27 KB