ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปวีณา สุทิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจิรพล ลิวา
ครู คศ.1