ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอดิศักดิ์ ผสมบุญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศตวรรษ เหมทานนท์
ครู คศ.1