ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอดิศักดิ์ ผสมบุญ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศตวรรษ เหมทานนท์
ครูผู้ช่วย