ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจิรพล ลิวา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ