กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอดิศักดิ์ ผสมบุญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายศตวรรษ เหมทานนท์
ครู คศ.1