ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานธุรการ

นายสุวิทย์ ชลสินธุ์