ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสิริรัฐ แก้วคง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวพันธิมา เชาวลิต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0