กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสิริรัฐ แก้วคง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1