วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์  

“โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

ปรัชญาโรงเรียน  

ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์"

       อัตลักษณ์นักเรียน         

“ยิ้มง่าย ร่างกายแข็งแรง”

             เอกลักษณ์โรงเรียน        

     “โรงเรียนร่มรื่นสะอาด บรรยากาศน่าอยู่”

                     อักษรย่อของโรงเรียน             

     "ท.พ.ส.”

                                  สีประจำโรงเรียน                            

         "เทา – เขียว”