กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชวนพิศ สินทับทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพันธิมา
ครู คศ.3