พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

พันธกิจที่  1  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

พันธกิจที่  2  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

พันธกิจที่  3  พัฒนาสถานศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่  4  บริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

พันธกิจที่  5  พัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล 


เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ที่  1  สร้างผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

เป้าประสงค์ที่  2  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามรถและใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

เป้าประสงค์ที่  3  โรงเรียนมีหลักสูตรและจัดเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ที่  4  โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ที่  5  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้คู่กับสถานศึกษา


แนวทางการจัดการศึกษา  

แนวทางที่  1  นักเรียนทุกคนต้องมีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศอย่างน้อย  1  ภาษา

แนวทางที่  2  ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยจัดสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  นักเรียนทุกคน สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางที่  3  ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพและสามารถมุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดี  เก่งและอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข


กลยุทธ์ของโรงเรียน  

เพื่อให้การบริหารมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพทางโรงเรียนได้ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์  เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์และแนวทางการจัดการศึกษา  ดังนี้

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์มีจิตสำนึกในความเป็นไทย

กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย  โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน