ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางวิมพ์วิภา รักสม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเจตน์ ไชยเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายชรินทร์ สมทรง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :