คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา เกิดสุวรรณ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ กิ่งรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติ เกิดสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายมนูญ จิตเขม้น
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายวิญญูชน ใจห้าว
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสุพจน์ โชติพรหโม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายอมฤต จิตเขม้น
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเจตน์ ไชยเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ