ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรัตนา ด่านไชยเพชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายจารึก สุทิน
ครู คศ.3