ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายณรงค์เดช จงจิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชินา ฮอดจ์สัน
ครู คศ.1