กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสิณี ขวัญแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวกิตติญา ชัยฤกษ์
ครู คศ.1