ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววาสนา ภู่ทรัพย์มี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพัชรี ยอดรักษ์
ครู คศ.3