ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุนันญา อนันต์ธนานุรักษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพัชรี ยอดรักษ์
ครู คศ.3