กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววาสนา ภู่ทรัพย์มี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพัชรี ยอดรักษ์
ครู คศ.3