ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพัชรี ยอดรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววาสนา ภู่ทรัพย์มี
ครูผู้ช่วย