เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 151) 08 พ.ย. 65
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3791) 01 มิ.ย. 64
โครงการทั้งหมดประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7609) 08 ก.ค. 62
คำสั่งแต่งตั้นคณะกรรมการทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7489) 08 ก.ค. 62
คำอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7448) 08 ก.ค. 62
แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7438) 08 ก.ค. 62
แผนปฏิบัติราชการปี2560 (อ่าน 7699) 17 ส.ค. 61
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 7588) 17 ส.ค. 61
สรุปโครงการประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 7365) 17 ส.ค. 61
ขอความเห็นชอบใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี พ.ศ.2559-2562 (อ่าน 7452) 17 ส.ค. 61
คำอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 7291) 17 ส.ค. 61
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2559-2562 (อ่าน 6985) 17 ส.ค. 61
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 7126) 17 ส.ค. 61
แผนปฏิบัติราชการปี2561 (อ่าน 6846) 17 ส.ค. 61
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 7235) 17 ส.ค. 61
เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน ในรูปแบบนิตยสาร (อ่าน 8124) 13 ก.ย. 59
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ1 ม.1 (อ่าน 9833) 08 ก.ย. 59
T.P.S. MODEL เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กอย่างยั่งยืน (อ่าน 8072) 31 ส.ค. 59
ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะการเชื่อมโยงกับข้อมูลท้องถิ่น (อ่าน 8818) 06 ก.ย. 57