ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์มเอกสาร
แบบฟอร์มมอบหมายงานนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.68 KB 48393
แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 68.89 KB 49245
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 48682
นำส่งเงินพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 48166
เอกสารสัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 43.45 KB 48564
เอกสารส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 31.65 KB 48244
แบบฟอร์มบันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 40.44 KB 48177
แนวปฏิบัติการยืม คืน เบิก คูปองครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 127.38 KB 48474
แบบฟอร์มลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ Word Document ขนาดไฟล์ 347 KB 48522
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 48319
แบบรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 18.7 KB 48422
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 33.94 KB 48553
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค Word Document ขนาดไฟล์ 28.11 KB 49188
เอกสารบันทึกข้อความยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 36.23 KB 50463
บันทึกข้อความ ขอซ่อม ขอซื้อ อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 34.77 KB 48584
แบบ ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 401 KB 48410
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร-แบบ-7223 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 48173
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล-แบบ-7131 Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 48588
แบบฟอร์มการลา Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 48313
เอกสาร
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.69 KB 48342
มาตรฐานการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 48485
โครงการทั้งหมดปี2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 701.4 KB 48384
กลยุทธ์ของโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ Word Document ขนาดไฟล์ 20.59 KB 48575