ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์มเอกสาร
แบบฟอร์มมอบหมายงานนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.68 KB 48295
แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 68.89 KB 49147
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 48585
นำส่งเงินพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 48070
เอกสารสัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 43.45 KB 48467
เอกสารส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 31.65 KB 48147
แบบฟอร์มบันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 40.44 KB 48079
แนวปฏิบัติการยืม คืน เบิก คูปองครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 127.38 KB 48376
แบบฟอร์มลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ Word Document ขนาดไฟล์ 347 KB 48424
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 48223
แบบรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 18.7 KB 48324
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 33.94 KB 48457
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค Word Document ขนาดไฟล์ 28.11 KB 49092
เอกสารบันทึกข้อความยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 36.23 KB 50367
บันทึกข้อความ ขอซ่อม ขอซื้อ อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 34.77 KB 48485
แบบ ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 401 KB 48307
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร-แบบ-7223 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 48075
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล-แบบ-7131 Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 48491
แบบฟอร์มการลา Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 48213
เอกสาร
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.69 KB 48244
มาตรฐานการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 48387
โครงการทั้งหมดปี2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 701.4 KB 48287
กลยุทธ์ของโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ Word Document ขนาดไฟล์ 20.59 KB 48478