ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์มเอกสาร
แบบฟอร์มมอบหมายงานนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 13.68 KB 48411
แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 68.89 KB 49252
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 48688
นำส่งเงินพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 48170
เอกสารสัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 43.45 KB 48568
เอกสารส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 31.65 KB 48248
แบบฟอร์มบันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 40.44 KB 48182
แนวปฏิบัติการยืม คืน เบิก คูปองครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 127.38 KB 48478
แบบฟอร์มลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ Word Document ขนาดไฟล์ 347 KB 48536
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 48333
แบบรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 18.7 KB 48426
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 33.94 KB 48557
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค Word Document ขนาดไฟล์ 28.11 KB 49193
เอกสารบันทึกข้อความยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 36.23 KB 50477
บันทึกข้อความ ขอซ่อม ขอซื้อ อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 34.77 KB 48601
แบบ ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 401 KB 48416
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร-แบบ-7223 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 48181
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล-แบบ-7131 Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 48606
แบบฟอร์มการลา Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 48317
เอกสาร
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.69 KB 48347
มาตรฐานการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 48499
โครงการทั้งหมดปี2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 701.4 KB 48388
กลยุทธ์ของโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ Word Document ขนาดไฟล์ 20.59 KB 48579