ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์มเอกสาร
แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 68.89 KB 33605
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 33589
นำส่งเงินพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 33607
เอกสารสัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 43.45 KB 33624
เอกสารส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 31.65 KB 33608
แบบฟอร์มบันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 40.44 KB 33615
แนวปฏิบัติการยืม คืน เบิก คูปองครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 127.38 KB 33619
แบบฟอร์มลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ Word Document ขนาดไฟล์ 347 KB 33611
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 33630
แบบรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 18.7 KB 33627
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 33.94 KB 33630
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค Word Document ขนาดไฟล์ 28.11 KB 33636
เอกสารบันทึกข้อความยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 36.23 KB 33634
บันทึกข้อความ ขอซ่อม ขอซื้อ อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 34.77 KB 33645
แบบ ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 401 KB 33631
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร-แบบ-7223 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 33634
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล-แบบ-7131 Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 33649
แบบฟอร์มการลา Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 33660
เอกสาร
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.69 KB 33645
มาตรฐานการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 34064
โครงการทั้งหมดปี2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 701.4 KB 33649
กลยุทธ์ของโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ Word Document ขนาดไฟล์ 20.59 KB 33632