ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์มเอกสาร
แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 68.89 KB 25
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 36
นำส่งเงินพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 47
เอกสารสัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 43.45 KB 65
เอกสารส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 31.65 KB 52
แบบฟอร์มบันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 40.44 KB 61
แนวปฏิบัติการยืม คืน เบิก คูปองครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 127.38 KB 64
แบบฟอร์มลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ Word Document ขนาดไฟล์ 347 KB 58
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 72
แบบรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 18.7 KB 68
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 33.94 KB 63
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค Word Document ขนาดไฟล์ 28.11 KB 74
เอกสารบันทึกข้อความยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 36.23 KB 78
บันทึกข้อความ ขอซ่อม ขอซื้อ อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 34.77 KB 88
แบบ ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 401 KB 73
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร-แบบ-7223 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 78
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล-แบบ-7131 Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 92
แบบฟอร์มการลา Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 95
เอกสาร
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.69 KB 70
มาตรฐานการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 469
โครงการทั้งหมดปี2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 701.4 KB 83
กลยุทธ์ของโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ Word Document ขนาดไฟล์ 20.59 KB 70