ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แนวปฏิบัติการยืม คืน เบิก คูปองครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 127.38 KB 12
แบบฟอร์มลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ Word Document ขนาดไฟล์ 347 KB 8
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.69 KB 9
มาตรฐานการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 25
โครงการทั้งหมดปี2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 701.4 KB 27
กลยุทธ์ของโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ Word Document ขนาดไฟล์ 20.59 KB 20
แบบรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 18.7 KB 16
แบบฟอร์มเอกสาร
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 15
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 33.94 KB 16
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค Word Document ขนาดไฟล์ 28.11 KB 16
เอกสารบันทึกข้อความยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 36.23 KB 26
แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ-2 Word Document ขนาดไฟล์ 86.01 KB 44
บันทึกข้อความ ขอซ่อม ขอซื้อ อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 34.77 KB 25
รายชื่อนักเรียนปี 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.07 KB 17
แบบ ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 401 KB 23
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร-แบบ-7223 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 29
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล-แบบ-7131 Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 33
แบบฟอร์มการลา Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 41
เอกสาร
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 127
เสียบยอดโกศล1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 21
เสียบยอดโกศล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 21
ติดตายางพารา1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 15
ติดตายางพารา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 19
บายศรีสู่ขวัญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 18
เกียรติบัตรวิชาการ 2559 สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 14
เกียรติบัตรวิชาการ 2559 วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 16
เกียรติบัตรวิชาการ 2559 ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 23
เกียรติบัตรวิชาการ 2559 ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 140
เกียรติบัตรวิชาการ 2559 คอมพิวเตอร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 12
เกียรติบัตรวิชาการ 2559 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 19
เกียรติบัตรวิชาการ 2559 การงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.65 MB 23
sch_1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.82 KB 26
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 49
ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 62