ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์มเอกสาร
แบบฟอร์มการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 68.89 KB 101
บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 88
นำส่งเงินพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 37 KB 104
เอกสารสัญญายืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 43.45 KB 119
เอกสารส่งใช้เงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 31.65 KB 106
แบบฟอร์มบันทึกการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 40.44 KB 113
แนวปฏิบัติการยืม คืน เบิก คูปองครู RAR Archive ขนาดไฟล์ 127.38 KB 117
แบบฟอร์มลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ Word Document ขนาดไฟล์ 347 KB 111
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 87 KB 127
แบบรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 18.7 KB 124
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 33.94 KB 124
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค Word Document ขนาดไฟล์ 28.11 KB 133
เอกสารบันทึกข้อความยืมเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 36.23 KB 134
บันทึกข้อความ ขอซ่อม ขอซื้อ อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 34.77 KB 144
แบบ ปพ.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 401 KB 130
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร-แบบ-7223 Word Document ขนาดไฟล์ 62.5 KB 134
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล-แบบ-7131 Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 148
แบบฟอร์มการลา Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 156
เอกสาร
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.69 KB 135
มาตรฐานการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 555
โครงการทั้งหมดปี2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 701.4 KB 144
กลยุทธ์ของโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ Word Document ขนาดไฟล์ 20.59 KB 126