ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
16 พ.ค. 59 โรงเรียนส่งข้อมูล GPA ม.6 จบไม่พร้อมรุ่นปีการศึกษา 2558 และข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ้นปีการศึกษา 2558 ทุกระดับชั้น
โรงเรียนส่งข้อมูล GPA ม.6 จบไม่พร้อมรุ่นปีการศึกษา 2558 และข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ้นปีการศึกษา 2558 ทุกระดับชั้น
งานวัดผล
09 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
คณะครู
06 พ.ค. 59 ประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียน
ประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียน
ห้องประชุมโรงเรียน คณะครู
02 พ.ค. 59 ประกาศผล/สรุปผลการเรียน/อนุมัติจบรอบ 2
ประกาศผล/สรุปผลการเรียน/อนุมัติจบรอบ 2
งานทะเบียน
01 เม.ย. 59 ปิดภาคเรียนที่ 2/2558
ปิดภาคเรียนที่ 2/2558
ครู/นักเรียนทุกคน
01 เม.ย. 59 โรงเรียนส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558 ต่อ สพม.12
โรงเรียนส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2558 ต่อ สพม.12
งานวัดผล
31 มี.ค. 59 อนุมัติจบรอบ 1 / ม.3, ม.6 รับ ปพ. 1
อนุมัติจบรอบ 1  / ม.3, ม.6 รับ ปพ. 1
โรงเรียน งานทะเบียน
29 มี.ค. 59 ประกาศรายชื่อ ม.3 ม.6 ที่ยังมีผลการเรียนเป็น 0,ร ,มผ ,มส หน้าห้องวิชาการ
ประกาศรายชื่อ ม.3 ม.6 ที่ยังมีผลการเรียนเป็น 0,ร ,มผ ,มส  หน้าห้องวิชาการ
โรงเรียน งานวัดผล
23 มี.ค. 59 ถึง 28 ต.ค. 58 ม.3,ม.6 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ตามที่ครูประจำวิชานัดหมาย/ส่งผลสอบ
ม.3,ม.6 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ตามที่ครูประจำวิชานัดหมาย/ส่งผลสอบ
โรงเรียน ครูประจำวิชา/งานวัดผล
15 มี.ค. 59 ถึง 21 มี.ค. 59 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ตามตาราง / ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ตามตาราง / ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
14 มี.ค. 59 ครูรับใบประกาศผลสอบจากฝ่ายวิชาการ
ครูรับใบประกาศผลสอบจากฝ่ายวิชาการ
ครูที่ปรึกษา
14 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบ/ประชุมผู้ปกครอง
ประกาศผลสอบ/ประชุมผู้ปกครอง
ครูที่ปรึกษา/นักเรียน
11 มี.ค. 59 จัดทำใบประกาศผลสอบ
จัดทำใบประกาศผลสอบ
งานวัดผล
07 มี.ค. 59 ถึง 11 มี.ค. 59 ส่งผลการเรียน/บันทึกผลลงโปรแกรม
ส่งผลการเรียน/บันทึกผลลงโปรแกรม
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
03 มี.ค. 59 ถึง 28 มี.ค. 59 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ม.1,2,4,5/ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ม.1,2,4,5
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ม.1,2,4,5/ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ม.1,2,4,5
ครูประจำวิชา/งานวัดผล
01 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียนเข้า ม.1,ม.4
รับสมัครนักเรียนเข้า ม.1,ม.4
โรงเรียน กรรมการตามคำสั่ง
01 มี.ค. 59 ถึง 25 มี.ค. 59 ตรวจสอบข้อมูล ปพ.1และเอกสารต่างๆให้ถูกต้องก่อนออกเอกสาร
ตรวจสอบข้อมูล ปพ.1และเอกสารต่างๆให้ถูกต้องก่อนออกเอกสาร
งานทะเบียน
01 มี.ค. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 สอบปลายภาค 2/58
สอบปลายภาค 2/58
ผู้เกี่ยวข้อง/คำสั่ง
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบโอเน็ตชั้นม.3
สอบโอเน็ตชั้นม.3
นักเรียน/คำสั่ง
23 ก.พ. 59 ถึง 26 ก.พ. 59 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 2/59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 2/59
โรงเรียน งานวัดผล
15 ก.พ. 59 ถึง 29 ก.พ. 59 ประกาศรายชื่อ/ยื่นคำร้อง/ดำเนินการขอมีสิทธิสอบ
ประกาศรายชื่อ/ยื่นคำร้อง/ดำเนินการขอมีสิทธิสอบ
โรงเรียน งานวัดผล/นักเรียน
08 ก.พ. 59 ถึง 26 ก.พ. 59 นักเรียนม.3 และม.6 ส่งรูปถ่ายต่องานทะเบียนนักเรียน
นักเรียนม.3 และม.6 ส่งรูปถ่ายต่องานทะเบียนนักเรียน
โรงเรียน งานทะเบียน
08 ก.พ. 59 ถึง 19 ก.พ. 59 ส่งผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/บันทึกผลลงโปรแกรม
ส่งผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/บันทึกผลลงโปรแกรม
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
06 ก.พ. 59 ถึง 07 ก.พ. 59 สอบโอเน็ตชั้นม.6
สอบโอเน็ตชั้นม.6
นักเรียน/คำสั่ง
04 ก.พ. 59 ถึง 05 ก.พ. 59 ครูประจำวิชาส่งแผนการจัดการเรียนรู้
ครูประจำวิชาส่งแผนการจัดการเรียนรู้
โรงเรียน ครูประจำวิชา
03 ก.พ. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 สำรวจรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนนาน
สำรวจรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียนนาน
โรงเรียน ครูที่ปรึกษา/งานทะเบียน
01 ก.พ. 59 ถึง 05 ก.พ. 59 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มไม่มีสิทธิ์สอบ (มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 % )
ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มไม่มีสิทธิ์สอบ (มีเวลาเรียนไม่ถึง 80 % )
ครูประจำวิชา
01 ก.พ. 59 ถึง 05 ก.พ. 59 สำรวจข้อมูลรายวิชาที่จะสอบปลายภาค 2/58
สำรวจข้อมูลรายวิชาที่จะสอบปลายภาค 2/58
โรงเรียน งานวัดผล/วัดผลกลุ่มสาระ
20 ม.ค. 59 ถึง 22 ม.ค. 59 เข้าค่ายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เข้าค่ายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือ
27-29 ม.ค.59 เข้าค่ายพักแรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียน นักเรียน/คำสั่ง
14 ม.ค. 59 ถึง 15 ม.ค. 59 ครูประจำวิชาจัดทำ ปพ.5
ครูประจำวิชาจัดทำ  ปพ.5
โรงเรียน ครูประจำวิชา/งานวัดผล
06 ม.ค. 59 ถึง 07 ม.ค. 59 สอบกลางภาค 2/2558
สอบกลางภาค 2/2558
โรงเรียน งานวัดผล
04 ม.ค. 59 ถึง 05 ม.ค. 59 ครูประจำวิชาส่งแผนการจัดการเรียนรู้
ครูประจำวิชาส่งแผนการจัดการเรียนรู้
โรงเรียน ครูประจำวิชา
04 ม.ค. 59 ถึง 22 ก.พ. 59 นักเรียนม.3 และม.6 ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนและข้อมูลในป.พ.1
นักเรียนม.3 และม.6 ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนและข้อมูลในป.พ.1
โรงเรียน งานทะเบียน
04 ม.ค. 59 ถึง 15 ม.ค. 59 สำรวจข้อมูลรายวิชาที่จะเปิดสอนภาคเรียนที่ 1/59
สำรวจข้อมูลรายวิชาที่จะเปิดสอนภาคเรียนที่ 1/59
งานวิชาการ
07 ธ.ค. 58 ถึง 30 ต.ค. 58 งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค 
คณะครูตามคำสั่ง
23 พ.ย. 58 ถึง 25 ต.ค. 58 สำรวจข้อมูลรายวิชาที่จะสอบกลางภาค
สำรวจข้อมูลรายวิชาที่จะสอบกลางภาค
โรงเรียน งานวัดผล/วัดผลกลุ่มสาระ
16 พ.ย. 58 ถึง 27 ต.ค. 58 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 จากภาคเรียนที่ 1/58 /ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
สอบแก้ตัวครั้งที่ 2 จากภาคเรียนที่ 1/58 /ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
โรงเรียน นักเรียน/ครูประจำวิชา
05 พ.ย. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนม.3 และม.6 ที่ติดค้างผลการเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนม.3 และม.6 ที่ติดค้างผลการเรียน
หอประชุมโรงเรียน งานวิชาการ
05 พ.ย. 58 ถึง 06 พ.ย. 58 โครงการค่ายอาเซียน
โครงการค่ายอาเซียน
โรงเรียน ครู/นักเรียนทุกคน
04 พ.ย. 58 ถึง 06 พ.ย. 58 นักเรียนม.2 ,3,5,6 ลงทะเบียนเรียนซ้ำจากภาคเรียนที่ 2/56 และ 2/57
นักเรียนม.2 ,3,5,6 ลงทะเบียนเรียนซ้ำจากภาคเรียนที่ 2/56 และ 2/57
โรงเรียน งานวัดผล
04 พ.ย. 58 ถึง 06 พ.ย. 58 ครูจัดทำวิเคราะห์หลักสูตร คำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้
ครูจัดทำวิเคราะห์หลักสูตร  คำอธิบายรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้
โรงเรียน ครูประจำวิชา
02 พ.ย. 58 ถึง 26 ก.พ. 59 นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ดำเนินการเรียนซ้ำตลอดภาคเรียน
นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ดำเนินการเรียนซ้ำตลอดภาคเรียน
โรงเรียน นักเรียน/ครูประจำวิชา
02 พ.ย. 58 ถึง 13 พ.ย. 58 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1 จากภาคเรียนที่ 1/58 /ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
สอบแก้ตัวครั้งที่ 1  จากภาคเรียนที่ 1/58 /ส่งผลสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
โรงเรียน นักเรียน/ครูประจำวิชา
02 พ.ย. 58 ถึง 03 พ.ย. 58 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มส มผ จากภาคเรียนที่ 2/56 และ 2/57
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มส มผ จากภาคเรียนที่ 2/56 และ 2/57
โรงเรียน งานวัดผล
30 ต.ค. 58 ลงทะเบียนเรียน
เปิดภาคเรียนที่ 2/58  ลงทะเบียนเรียน  รับตารางเรียน
โรงเรียน คณะครู/นักเรียน
01 ต.ค. 58 ถึง 04 ต.ค. 58 ครูประจำวิชาส่งแผนการจัดการเรียนรู้
ครูประจำวิชาส่งแผนการจัดการเรียนรู้
โรงเรียน ครูประจำวิชา